הגשת תביעה נגד משרד הביטחון 

הגשת תביעה נגד משרד הביטחון , הנה מצב בו תובע אמור להגיש תביעה , בגין חבלה או מחלה אשר ארעו או התפתחו , בזמן שירותו הצבאי. התביעה נגד משרד הביטחון מוגשת על גבי טופס בקשה לקבלת זכות נכות מחלה או חבלה. אל התביעה נגד משרד הביטחון יש לצרף דו"ח פציעה , חומר רפואי רלוונטי ותצהיר.

דו"ח פציעה

דו"ח פציעה הוא מסמך אשר מהווה ראיה לנסיבות בהם נפצע התובע. המדובר במסמך חשוב ביותר וזאת מאחר ומסמך זה , אשר מהווה ראיה , יכול לסייע למי שמגיש תביעה נגד קצין התגמולים וזאת מאחר ובמידה והתביעה נגד קצין התגמולים מוגשת בסמוך לפציעה , סביר מאוד להניח כי קצין התגמולים יטפל בתביעה במסלול הירוק, והתובע יסיים את כל הטיפול בתביעה תוך מספר חודשים קצר. מקום בו התביעה מוגשת זמן רב לאחר השחרור , דו"ח הפציעה יכול לסייע לתובע בכך שהוא לא יצטרך להוכיח את נסיבות הפציעה גם אם התובע הגיש את התביעה נגד קצין התגמולים מספר שנים לאחר השחרור.

מילוי דו"ח פציעה בצורה נכונה 

מי שמגיש תביעה נגד משרד הביטחון , ומצרף לה דו"ח פציעה חשוב ביותר כי ידאג למספר דברים אשר חובה כי ירשמו בדו"ח הפציעה. ראשית חשוב כי יצוין בדו"ח הפציעה כי הפציעה הייתה בתפקיד , שנית חשוב שהן המפקד הישיר של התובע והן קצין רפואה , רופא יחידה יחתמו על הדו"ח. שלישית חשוב שהדו"ח ימולא בסמוך לפציעה. מקום בו דו"ח הפציעה לא מוגש כשהוא ממולא כראוי , קצין התגמולים לא יקבל את דוח הפציעה , וידרוש מן התובע להוכיח את נסיבות הפציעה על ידי עדים ומפקדים , דבר אשר כאמור יאריך בצורה משמעותית את הטיפול בתביעה.

הגשת תביעה נגד קצין תגמולים ללא דו"ח פציעה 

הגשת תביעה לקצין תגמולים ללא דו"ח פציעה מחייבת את התובע להוכיח את נסיבות הפציעה. הוכחת נסיבות הפציעה משמעותה מילוי תצהיר חתום על ידי עורך דין , אשר יתאר ויפרט את הנסיבות אשר הביאו לחבלה או למחלה מהן סובל התובע , זאת לצד עדים אשר יכולים לתמוך בגרסתו של התובע.

מילוי תצהיר במצב בו מוגשת תביעה נגד קצין התגמולים , בגין חבלה

תובעים רבים בוחרים להגיש הצהרה כללית , אשר אין בה כדי לפרט את הנסיבות הנכונות אשר היה יכול להיות בהן לגרום לפציעה של התובע , וזאת בין בשל חוסר ידע , בין הקשר הסיבתי הרפואי , לבין מצבם , וכן מתוך תפיסה מוטעית על פיה במידה והפציעה ארעה תוך כדי שירות צבאי , אין סיבה לדחות את התביעה. חשוב להבין לצורך כתיבת תצהיר , נדרשת הבנה קודם כל בבעיה הרפואית ובגורמים אשר יש בהם כדי להביא למצב ממנו סובל התובע , בשל כך מומלץ ביותר להתייעץ עם עורך דין שהוא מומחה מאותו התחום.
מילוי תצהיר במצב בו מוגשת תביעה נגד קצין התגמולים בגין מחלה 

מילוי תצהיר במצב בו מוגשת תביעה נגד קצין התגמולים בשל מחלה הוא עניין מסובך משתי סיבות , ראשית מאחר ויש לברר את התנאים בהם שרת התובע אשר היה בהם כדי להביא לפריצתה של המחלה , שנית יש להבין אילו גורמים היה בהם כדי להביא לפריצתה של המחלה. הגורמים אשר היה בהם להביא לפריצתה של המחלה הם גורמים חשובים ביותר , ועל התובע להצביע עליהם , הצבעה על גורמים אילו מחייבת ידע ברפואה , ובאותה מחלה.

צירוף חומר רפואי בהגשת תביעה נגד משרד הביטחון 

על מי שמגיש תביעה נגד קצין התגמולים לצרף חומר רפואי , רלוונטי אשר יעיד על מצבו הרפואי בזמן שירותו הצבאי , כמו גם על הטיפולים אותם קיבל התובע במסגרת השירות. המדובר בחומר רפואי אשר מהווה ראשית ראיה , והוא נחוץ והכרחי עם הגשת התביעה לקצין התגמולים. 

לסיכום
  1. אם נפצעת בצבא דאג לדו"ח פציעה.
  2. אם אין בידך דו"ח פציעה דאג להבין ראשית אילו גורמים היה בהם להביא למצב הרפואי ממנו אתה סובל.
  3. אם אתה צריך למלא תצהיר , דאג לכלול בו גורמים אשר יצביעו על קשר סיבתי רפואי.
  4. אין צורך להגיש חוות דעת רפואית עם הגשת התביעה לקצין התגמולים.
  5. חשוב להגיש עם התביעה חומר רפואי רלוונטי